skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: 寺内 美紀子 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS OF ATTENDING SCHOOL IN SCHOOL DISTRICTS APPLIED ATTENDING SUPPORT SYSTEMS IN NAGANO CITY
長野市の通学支援制度適用小学校区における通学手段の実態

出田, 麻子 ; 寺内, 美紀子 ; Ideta, Asako ; Terauchi, Mikiko

日本建築学会技術報告集, 2017, Vol.23(55), pp.947-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-9463 ; DOI: 10.3130/aijt.23.947

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 寺内 美紀子
  2. 出田 麻子
  3. Ideta, A.
  4. 寺内 美紀子 テラウチ ミキコ
  5. Terauchi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...