skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: 國立中興大學國際政治研究所 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

朝鮮半島危機之區域戰略意涵分析 ; Analysis+for+the+Implication+of+Korean+Crisis+to+Regional+Strategic+Security

蔡東杰 ; Tsai, Tung - Chieh; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 42, Page(s) 23-38.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

法院與政治:美國司法政治初探

任冀平; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 33, Page(s) 73-95.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

觀光與政治的交會:從觀光政治學角度切入

劉維群; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 38, Page(s) 65-84.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

東日本大震災之危機處理:從防災與災害危機處理體系觀察

黃偉修; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 38, Page(s) 45-64.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

國際關係折衷主義研究途徑的新思維:中東歐區域安全個案分析

巨克毅;李玫憲; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 39, Page(s) 123-162.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不願面對的威脅:從平衡到傾斜的臺灣對大陸政策(1996~2004)

徐子軒; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 29, Page(s) 63-88.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

權力政治、制度建構與未來兩岸關係:一種制度主義的分析邏輯

信強; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 21, Page(s) 45-60.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美國未來霸權地位演變趨勢之分析:週期理論觀點

翁明賢;李黎明; 國立中興大學國際政治研究所

全球政治評論, Issue 16, Page(s) 27-47.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學國際政治研究所
 2. 任冀平
 3. 信強
 4. Tsai, Tung - Chieh
 5. 蔡東杰

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...