skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: 伊藤正敏 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Effects of Music on Physical Condition and Complaints
音楽刺激前後における体内感覚変化の評価の試み

田代, 学 ; 石崎, 博之 ; 藤原, 竹彦 ; 伊藤, 正敏 ; 小坂, 陽一 ; 斉藤, 留美子 ; Tashiro, Manabu ; Ishizaki, Hiroyuki ; Fujiwara, Takehiko ; Itoh, Masatoshi ; Kosaka, Youichi ; Saito, Rumiko

Journal of International Society of Life Information Science, 1997, Vol.15(1), pp.176-182

ISSN: 1341-9226 ; DOI: 10.18936/islis.15.1_176

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Itoh, Masatoshi
  2. 石崎博之
  3. 小坂陽一
  4. 斉藤, 留美子
  5. 藤原, 竹彦

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...