skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: 世界銀行 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Box of Governmental Learning : The Learning Spiral - A Concept to Organize Learning in Governments

Blindenbacher, Raoul ; Nashat, Bidjan

ISBN: 9780821384534 ; ISBN: 0821384538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nashat, Bidjan Tobias
  2. Nashat, Bidjan
  3. Blindenbacher, Raoul
  4. 世界銀行

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...