skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Štefaňák, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Safety in the European Union

Gondárová, Jana ; Kovácová, Natália ; Stefanák, Peter

Studia Commercialia Bratislavensia, 2010, Vol.3(10), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-010-0002-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gondárová, Jana
  2. Štefaňák, Peter
  3. Kováčová, Natália
  4. Kovácová, Natália
  5. Stefanák, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...