skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Šottník, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical and mineralogical characterization of a neutral, low-sulfide/high-carbonate tailings impoundment, Markušovce, eastern Slovakia

Hiller, Edgar ; Petrák, Marián ; Tóth, Roman ; Lalinská-Voleková, Bronislava ; Jurkovič, Ľubomír ; Kučerová, Gabriela ; Radková, Anežka ; Šottník, Peter ; Vozár, Jaroslav

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(11), pp.7627-7642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1581-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of antimony and arsenic from circum-neutral mine drainage in Poproč, Slovakia: a field treatment system using low-cost iron-based material

Sekula, Peter ; Hiller, Edgar ; Šottník, Peter ; Jurkovič, Ľubomír ; Klimko, Tomáš ; Vozár, Jaroslav

Environmental Earth Sciences, 2018, Vol.77(13), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-018-7700-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and antimony contamination of waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines in the Western Carpathians, Slovakia

Hiller, Edgar ; Lalinská, Bronislava ; Chovan, Martin ; Jurkovič, Ľubomír ; Klimko, Tomáš ; Jankulár, Michal ; Hovorič, Róbert ; Šottník, Peter ; Fľaková, Renáta ; Ženišová, Zlatica ; Ondrejková, Ivana

Applied Geochemistry, March 2012, Vol.27(3), pp.598-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2011.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total mercury, chromium, nickel and other trace chemical element contents in soils at an old cinnabar mine site (Merník, Slovakia): anthropogenic versus natural sources of soil contamination

Kulikova, Tatsiana ; Hiller, Edgar ; Jurkovič, Ľubomír ; Filová, Lenka ; Šottník, Peter ; Lacina, Petr

Environmental Monitoring and Assessment, 2019, Vol.191(5), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-019-7391-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. German  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Šottník, Peter
 2. Hiller, Edgar
 3. Jurkovič, Ľ.
 4. Šottník, P.
 5. Sottnik, Peter

theo chủ đề:

 1. Arsenic
 2. Slovakia
 3. Metals
 4. Copper
 5. Geology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...