skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Đỗ Đình Rãng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 1

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQGHN, 1997 - (547 HOA(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 2

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQG, 1997 - (547 HOA(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ. Tập 3

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : Giáo dục, 2007 - (547.0071 HOA(3) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đỗ Đình Rãng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...