skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Čerňanský, Slavomír xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal volatilization of trivalent and pentavalent arsenic under laboratory conditions

Čerňanský, Slavomír ; Kolenčík, Marek ; Ševc, Jaroslav ; Urík, Martin ; Hiller, Edgar

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(2), pp.1037-1040 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autochthonous Microbiota in Arsenic-Bearing Technosols from Zemianske Kostoľany (Slovakia) and Its Potential for Bioleaching and Biovolatilization of Arsenic

Šimonovičová, Alexandra ; Peťková, Katarína ; Jurkovič, Ľubomír ; Ferianc, Peter ; Vojtková, Hana ; Remenár, Matej ; Kraková, Lucia ; Pangallo, Domenico ; Hiller, Edgar ; Čerňanský, Slavomír

Water, Air, & Soil Pollution, 2016, Vol.227(9), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-016-3038-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of Acetochlor, Atrazine, 2,4- d , Chlorotoluron, MCPA, and Trifluralin in Six Soils From Slovakia

Hiller, Edgar ; Krascsenits, Zoltán ; Čerňanský, Slavomír

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2008, Vol.80(5), pp.412-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-008-9430-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil and sediment composition on acetochlor sorption and desorption

Hiller, Edgar ; Čerňanský, Slavomír ; Krascsenits, Zoltán ; Milička, Ján

Environmental Science and Pollution Research, 2009, Vol.16(5), pp.546-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-009-0113-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Fate of the Herbicide MCPA in Two Soils as Affected by the Presence of Wheat Ash

Hiller, Edgar ; Bartaľ, Mikuláš ; Milička, Ján ; Čerňanský, Slavomír

Water, Air, and Soil Pollution, 2009, Vol.197(1), pp.395-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9820-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hiller, Edgar
 2. Čerňanský, Slavomír
 3. Čerňanský, S.
 4. Hiller, E.
 5. Hiller , Edgar

theo chủ đề:

 1. Herbicides
 2. Sorption
 3. Slovakia
 4. Soil
 5. Fungi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...