skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Þórhallsson, Baldur xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scotland as an Independent Small State: Where would it seek shelter?

Þórhallsson, Baldur ; Johnstone, Rachael

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2013, Vol.9(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; DOI: 10.13177/irpa.a.2013.9.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iceland's External Affairs from 1550-1815: Danish societal and political cover concurrent with a highly costly economic policy

Þórhallsson, Baldur ; Joensen, Tómas

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2014, Vol.10(2), pp.191-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; DOI: 10.13177/irpa.a.2014.10.2.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iceland's external affairs in the Middle Ages: The shelter of Norwegian sea power

Þórhallsson, Baldur

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Spring 2012, Vol.8(1), pp.5-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; DOI: 10.13177/irpa.a.2012.8.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Þórhallsson, Baldur
  2. Baldur Þórhallsson
  3. Tómas Joensen
  4. Bailes, Alyson J.K.
  5. Rachael Lorna Johnstone

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...