skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Tác giả/ người sáng tác: ; Kameoka , T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Gateway-P2P-Node for enhancing the function of BIX image broker system

Iguchi , N. ; ; Motonaga , Y. ; ; Uchio , F. ; ; Ninomiya , S. ; ; Kameoka , T.

Agricultural Information Research, 2006, Vol.(3), pp.281-292

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. ; Kameoka , T.
  2. Iguchi , N.
  3. ; Uchio , F.
  4. ; Motonaga , Y.
  5. ; Ninomiya , S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...