skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản X-Ray Diffraction xóa Tất cả các phiên bản Sau 2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The synthesis of C, N-codoped TiO 2 hollow spheres by a dual-frequency atmospheric pressure cold plasma jet

Yuan, Qianghua ; Li, Yang ; Yin, Guiqin

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12488-12497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03804-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved extraction of cobalt and lithium by reductive acid from spent lithium-ion batteries via mechanical activation process

Guo, Yaoguang ; Li, Yaguang ; Lou, Xiaoyi ; Guan, Jie ; Li, Yingshun ; Mai, Xianmin ; Liu, Hu ; Zhao, Cindy ; Wang, Ning ; Yan, Chao ; Gao, Guilan ; Yuan, Hao ; Dai, Jue ; Su, Ruijng ; Guo, Zhanhu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(19), pp.13790-13800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2229-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), pp.3720-3734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yuan, Hao
  2. Gao, Guilan
  3. Liu, Xiaoqian
  4. Wang, Ning
  5. Lou, Xiaoyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...