skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板材的电磁脉冲成形装置
Sheet metal's electromagnetic pulse shaper

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Zhangzhe ; LI Zhenhao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板件的电磁成形方法及装置
Electromagnetic forming method and device of metal plate

LI Liang ; Liu Ning ; Lai Zhipeng ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属管件的电磁成形装置
Metal pipe fittings's electromagnetic forming device

LI Liang ; Cai Hong ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Zhang Xiao ; Xiao Hanchen ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于低温条件的电磁成形装置
Electromagnetic forming device based on low temperature condition

LI Liang ; Liu Ning ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Lai Zhipeng ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于惯性约束的电磁排斥力压边装置
Electromagnetism repulsion force blank holder device based on inertial confinement

LI Liang ; Huang Yujie ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Lai Zhipeng

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板件的电磁成形装置
Electromagnetic forming device of metal plate

LI Liang ; Liu Ning ; Lai Zhipeng ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于多种粒子连续分离的磁分离装置及方法
Magnetic separation device and method for continuously separating various particles

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Wang Zhen ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电磁成形装置及方法
Electromagnetic forming device and method

LI Liang ; Huang Yujie ; Lai Zhipeng ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种柔性模块式电磁成形工装系统
Flexible modular electromagnetic forming tool system

LI Liang ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; LI Shunqiang ; Lai Zhipeng ; Huang Yujie

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置及方法
Metal pipe fitting forming device and method based on through-flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属材料的电磁热成形方法及装置
Electromagnetic thermal forming method and device for metal material

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Song Yuyuan ; Fu Junyu ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属双极板制造装置及方法
Metal bipolar plate manufacturing device and method

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置
Metal pipe fittings shaper based on through -flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种传热板成形装置和成形方法
Heat transfer plate forming device and forming method

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Fu Junyu ; Song Yuyuan ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于空心线圈的成形方法及装置
Formation method and device based on hollow coil

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Song Yuyuan ; Fu Junyu ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Han Xiaotao
  2. Cao Quanliang
  3. LI Liang
  4. Lai Zhipeng
  5. Chen Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...