skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Dane xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative values of various wastewater streams as a soil nutrient source

Shilpi, Sonia ; Seshadri, Balaji ; Sarkar, Binoy ; Bolan, Nanthi ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi

Chemosphere, February 2018, Vol.192, pp.272-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.10.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium solubility and bioavailability in soils amended with acidic and neutral biochar

Qi, Fangjie ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Yan, Yubo ; Ok, Yong Sik ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Choppala, Girish

Science of the Total Environment, 01 January 2018, Vol.610-611, pp.1457-1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waste to watt: Anaerobic digestion of wastewater irrigated biomass for energy and fertiliser production

Shilpi, Sonia ; Lamb, Dane ; Bolan, Nanthi ; Seshadri, Balaji ; Choppala, Girish ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, 01 June 2019, Vol.239, pp.73-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.02.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of infrared spectrum for rapid classification of dominant petroleum hydrocarbon fractions for contaminated site assessment

Wang, Liang ; Cheng, Ying ; Lamb, Dane ; Dharmarajan, Raja ; Chadalavada, Sreenivasulu ; Naidu, Ravi

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 15 January 2019, Vol.207, pp.183-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-1425 ; DOI: 10.1016/j.saa.2018.09.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lamb, Dane
  2. Lamb, D
  3. Naidu, R
  4. Naidu, Ravi
  5. Seshadri, Balaji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...