skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wonder years: what can primary school children teach us about immunity to Mycobacterium tuberculosis?

Seddon, J ; Chiang, S ; Esmail, H ; Coussens, A

Frontiers in Immunology, 13 December 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-3224 DOI: 10.3389/fimmu.2018.02946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring magnetohydrodynamic voltage distributions in the human body: Preliminary results

Gregory, T. Stan ; Murrow, Jonathan R ; Oshinski, John N ; Tse, Zion Tsz Ho; Careddu, Lucio (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0213235 ; PMCID: 6402669 ; PMID: 30840694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gregory, T. Stan
  2. Gregory, T Stan
  3. Chiang, S
  4. Oshinski, John N.
  5. Murrow, Jr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...