skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781315362885; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Susan Kare: Design Icon

Hintz, Eric S

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(2), pp.48-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Xerox Alto Publishing Platform

Sproull, Robert F

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(3), pp.38-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portal web SIDBRINT

Lázaro De Lara, Albert; Balocco, Simone

Toàn văn sẵn có

5
Pro JavaFX 9: A Definitive Guide to Building Desktop, Mobile, and Embedded Java Clients
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro JavaFX 9: A Definitive Guide to Building Desktop, Mobile, and Embedded Java Clients

Vos, Johan ; Chin, Stephen ; Gao, Weiqi ; Weaver, James ; Iverson, Dean

ISBN: 9781484230411 ; ISBN: 1484230418 ; E-ISBN: 9781484230428 ; E-ISBN: 1484230426 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-3042-8

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño e implementación de una red social en tiempo real basada en el diseño centrado en el usuario

Espinosa Sánchez, Alejandro; Ribera, Mireia

Toàn văn sẵn có

7
Learn Qt 5 build modern, responsive cross-platform desktop applications with Qt, C++, and QML.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn Qt 5 build modern, responsive cross-platform desktop applications with Qt, C++, and QML.

Sherriff, Nicholas

E-ISBN 178847368X ; E-ISBN 1788478851 ; E-ISBN 9781788473682 ; E-ISBN 9781788478854

Toàn văn không sẵn có

8
Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition

Petersen, Richard

ISBN: 978-1-4842-3881-3 ; E-ISBN: 978-1-4842-3882-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-3882-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tài liệu mới 

 1. Mới từ 3 tháng trước  (3)
 2. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Bài báo  (2)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vos Johan
 2. Dean Iverson
 3. Petersen, Richard
 4. Weiqi Gao
 5. Chin, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...