skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions

Dandaura-Samu, Maiwa'Azi

E-ISBN 9781498549417 ; E-ISBN 9781498549424

Toàn văn không sẵn có

2
A theory of imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of imperialism

Patnaik, Utsa; Patnaik, Prabhat ; Harvey, David ; Bilgrami, Akeel

ISBN: 9780231179799 ; ISBN: 9780231179782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Changing regional alliances for China and the West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing regional alliances for China and the West

Lane, David ; Schmalz, Stefan ; Griffiths, Richard T. ; Umarov, Akram ; Roberts, Harry ; Wang, Xueyu ; Karim, Mohammad Razaul ; Molchanov, Mikhael A. ; Lane, David ; Zhu, Guichang;; Lane, David ; Zhu, Guichang

ISBN: 9781498562331 ; E-ISBN: 9781498562348

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Europe's Brexit EU perspectives on Britain's vote to leave.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Brexit EU perspectives on Britain's vote to leave.

Oliver, Tim;

E-ISBN 9781788210522 ; E-ISBN 9781788210539

Toàn văn sẵn có

5
Democracy's paradox populism and its contemporary crisis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy's paradox populism and its contemporary crisis.

Theodossopoulos, Dimitrios ;Kapferer, Bruce;

E-ISBN 9781789201550 ; E-ISBN 9781789201567

Toàn văn không sẵn có

6
Alarums & excursions improvising politics on the European state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alarums & excursions improvising politics on the European state

van Middelaar, Luuk

E-ISBN 9781788211727 ; E-ISBN 9781788211734

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...