skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Higher Education xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Relationship between the Levels of Digital Citizenship and Social Presence for the Graduate Students Having Online Education

Mithat Elcicek ; Hüsamettin Erdemci ; Hasan Karal

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2018, Vol.19(1), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.382801

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror Worlds: Examining the Affordances of a Next Generation Immersive Learning Environment

Gautam, Aakash ; Williams, Daron ; Terry, Krista ; Robinson, Kelly ; Newbill, Phyllis

TechTrends, 2018, Vol.62(1), pp.119-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-017-0233-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of learner-to-learner interactions on social presence, achievement and satisfaction

Oyarzun, Beth ; Stefaniak, Jill ; Bol, Linda ; Morrison, Gary

Journal of Computing in Higher Education, 2018, Vol.30(1), pp.154-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-1726 ; E-ISSN: 1867-1233 ; DOI: 10.1007/s12528-017-9157-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Team of Instructors’ Use of Social Presence, Teaching Presence, and Attitudinal Dissonance Strategies: An Animal Behaviour and Welfare MOOC

Watson, William ; Janakiraman, Shamila ; Richardson, Jennifer

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Apr 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evidence-informed guided problem-based learning approach to teaching operations management

Berardi, Victor ; Thacker, Donald ; Blundell, Gregory

International Journal of Higher Education Management, Sep 2018, Vol.5(1)

ISSN: 20549849 ; E-ISSN: 20549857 ; DOI: 10.24052/IJHEM/60

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous Video and the Development of Instructor Social Presence and Student Engagement

Kayla Collins ; Shannon Groff ; Cindy Mathena ; Lori Kupczynski

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2019, Vol.20(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.522378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web 2.0 for fostering students' social presence in online learning-based interaction

Yahya Al-Dheleai ; Zaidatun Tasir

Journal of Technology and Science Education, 01 February 2019, Vol.9(1), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2013-6374 ; DOI: 10.3926/jotse.552

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perceived barriers of nursing faculty presence in an asynchronous online learning environment: a case study

Keel, Cheryl Ann

DOI: 10.25549/USCTHESES-C40-430457

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning

Zhang, Yabo ; Qian, Aiping ; Pi, Zhongling ; Yang, Jiumin

Journal of Educational Technology Systems, March 2019, Vol.47(3), pp.359-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2395 ; E-ISSN: 1541-3810 ; DOI: 10.1177/0047239518811933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonverbal Communication in Text-Based, Asynchronous Online Education

Rima Al Tawil

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Feb 2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831 ; DOI: 10.19173/irrodl.v20i1.3705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Offline Nature of Online Community

Berry, Sharla

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Apr 2019, Vol.20(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831 ; DOI: 10.19173/irrodl.v20i2.3896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social närvaro på distansprogram: En kvantitativ studie av hur den förändras över tid

Joshammar, Anna-Malin; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Swedish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bol, Linda
 2. Qian, Aiping
 3. Newbill, Phyllis
 4. Zhang, Yabo
 5. Stefaniak, Jill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...