skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Public Personnel Management xóa Năm xuất bản: Sau 2015 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Increasing Gender Representativeness and Diversity Improve Organizational Integrity?

Choi, Heasun ; Hong, Sounman ; Lee, Jung Wook

Public Personnel Management, March 2018, Vol.47(1), pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026017738539

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice Effects of Public Sector Unions on Turnover: Evidence From Teacher Contracts

Choi, Yujin ; Chung, Il Hwan

Public Personnel Management, June 2016, Vol.45(2), pp.213-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026016645063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Service Motivation, Public Management Reform, and Organizational Socialization: Testing the Effects of Employment At-Will and Agency on PSM Among Municipal Employees

Battaglio, R. Paul ; French, P. Edward

Public Personnel Management, June 2016, Vol.45(2), pp.123-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026016644623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Public Agency Hiring: An Exploratory Analysis of Recruitment Practices in Federal Law Enforcement

Yu, Helen H

Public Personnel Management, September 2018, Vol.47(3), pp.247-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/0091026018767473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chung, Ih
  2. Chung, I.H.
  3. Hong, Sounman
  4. Choi, H
  5. Choi, Heasun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...