skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Năm xuất bản: Sau 2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Level in Pregnant Women Suffering from Pre- Ec-lampsia in Baghdad City- Iraq

Assala G. H. Al-Shammery

Mustansiriyah Journal of Science, 01 April 2018, Vol.28(2), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1814-635X ; E-ISSN: 2521-3520 ; DOI: 10.23851/mjs.v28i2.493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pengaruh Kadar Timbal (Pb) Terhadap Kerapatan Stomata Dan Kandungan Klorofil Pada Glodokan (Polyalthia Longifolia Sonn) Sebagai Peneduh Kota Di Langsa

Suhaimi Suhaimi

Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology, 01 February 2018, Vol.3(1)

ISSN: 2460-8920 ; E-ISSN: 2460-8912 ; DOI: 10.22373/ekw.v3i1.2755

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Phragmites australis(Iraqi plant) to remove the Lead (II) Ions form Aqueous solution

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 March 2017, Vol.14(1)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.14.1.148-156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead and Cadmium Toxicity in Tile Manufacturing Workers in Assiut, Egypt

Ragaa M Abd Elmaaboud ; Zaghloul T. Mohamed ; Safaa M. George ; Azaa M. Ez El-Dine ; Doaa M. El Shehaby

Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine, 01 June 2016, Vol.1(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1658-6786 ; E-ISSN: 1658-6794 ; DOI: 10.12816/0026462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Properties of Lead-Acid Battery Plastic Lightweight Concrete

Duaa E. Aljubori ; Suhair K. Al-Hubboubi ; Abeer I. Alwared

Engineering Journal, 01 December 2018, Vol.24(12), pp.35-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and Characterization of Lead Oxide Nanoparticles by Laser Ablation as Antibacterial Agent

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 December 2017, Vol.14(4)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.14.4.801-807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hujjiyah Nazariyah Saddiaz-Żarāiʻfī al-Fiqh al- Islāmywatatbīquhāfī Qadāyāal-Maʹkȗlātwa al- Mashrȗbātwa al-Malbȗsāt

Imam Sujoko

Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 01 December 2017, Vol.2(1), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2614-6010 ; E-ISSN: 2541-500X ; DOI: 10.15408/insaniyat.v2i1.6591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and histological effects of broccoli on lead acetate Induced hepatotoxicity in young Male albino rats

Sulaf Mohammed ; Majida Noori Ibrahim ; Mahmood Ahmed

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 March 2019, Vol.33(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255 ; DOI: 10.33899/ijvs.2019.125528.1050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Waste Lead Acid Battery Plastic to Produce Lightweight Masonry Units

Duaa E. Aljubori ; Suhair K. Al-Hubboubi ; Abeer I. Alwared

Engineering Journal, 01 April 2019, Vol.25(4), pp.90-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-4073 ; E-ISSN: 2520-3339

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suhair K. Al-Hubboubi
  2. Baghdad Science Journal
  3. Duaa E. Aljubori
  4. Journal, Baghdad Science
  5. Abeer I. Alwared

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...