skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Alain Chiron xóa Năm xuất bản: 2016đến2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bénédicte Rivière et Bruno Pilorget, Monsieur Chocolat : le premier clown noir

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean René et Alessandro Ferraro, Rebelles, qui êtes-vous ? D’Olympe de Gouges à Mandela, 18 rebelles se dévoilent

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’Histoire comme vous ne l’avez jamais vue

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christelle Chatel et Sébastien Pelon, Brune du lac, n° 4 : Au voleur 

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hugues Beaujard et Émily Nudd-Mitchell, Les aventures de Majid, 3 : Un éléphant pour Charlemagne

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patricia Crété, Bruno Wennagel et Mathieu Ferret, Catherine de Médicis

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sandrine Mirza et Le Duo, Paix : 40 artisans de paix

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benjamin Rabier, Fables de La Fontaine

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2016, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrick Bousquet, Bleu, le Fantôme de 23 h 17

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 June 2017, Vol.135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alain Chiron

theo chủ đề:

  1. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...