skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2016đến2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of sleep homeostasis by sexual arousal

Beckwith, Esteban J ; Geissmann, Quentin ; French, Alice S ; Gilestro, Giorgio F

eLife, Sept 12, 2017, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.27445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An open platform for high-throughput ethomics.(Community Page)(Report)

Geissmann, Quentin ; Garcia Rodriguez, Luis ; Beckwith, Esteban J. ; French, Alice S. ; Jamasb, Arian R. ; Gilestro, Giorgio F.

PLoS Biology, Oct 19, 2017, Vol.15(10), p.e2003026 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pbio.2003026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethoscopes: An Open Platform For High-Throughput Ethomics

Geissmann, Quentin ; Beckwith, Esteban ; French, Alice ; Jamasb, Arian ; Gilestro, Giorgio; Gilestro, Giorgio (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Aug 5, 2017

DOI: 10.1101/113647

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul D. W ; Stumpf, Michael P. H

Bioinformatics, 2016, Vol. 32(18), pp.2863-2865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btw229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample Video Of Drosophila Interaction. Linked To "Beckwith, Geissmann And Gilestro"

Gilestro, Giorgio F. ; Beckwith, Esteban J. ; Geissmann, Quentin

DOI: 10.5281/zenodo.167551

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS: python package for Moment Expansion Approximation, iNference and Simulation.

Fan, Sisi ; Geissmann, Quentin ; Lakatos, Eszter ; Lukauskas, Saulius ; Ale, Angelique ; Babtie, Ann C ; Kirk, Paul David ; Stumpf, Michael PH; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.25461 ; ISSN: 1367-4803

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geissmann, Quentin
  2. Beckwith, Esteban J.
  3. Geissmann, Q.
  4. Gilestro, Giorgio F.
  5. Babtie, Ann C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...