skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Serbo-Croatian xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medunarodna konferencija Hrvatskoga socioloskog drustva »Clash of Civilisations in the 21st Century«

Gregurovic, Margareta

Revija za Sociologiju, Vol.45(3), pp.314-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350154X ; E-ISSN: 18467954 ; DOI: 10.5613/rzs.45.3.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TEORIJSKA KONCEPTUALIZACIJA KOLEKTIVNIH SJECANJA U SOCIOLOGIJI I SRODNIM DRUSTVENIM ZNANOSTIMA

Bencic, Andriana

Drustvena Istrazivanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13300288 ; E-ISSN: 18486096 ; DOI: 10.5559/di.25.1.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benčić, Andriana
  2. Bencic, A
  3. Gregurovic, Margareta
  4. Benčić, A.
  5. AHM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...