skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kircher, Tilo xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EEG and fMRI signatures of neural integration: An investigation of meaningful gestures and corresponding speech

He, Yifei ; Gebhardt, Helge ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Nagels, Arne ; Straube, Benjamin

Neuropsychologia, June 2015, Vol.72, pp.27-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25900470 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action-Related Speech Modulates Beta Oscillations During Observation of Tool-Use Gestures

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain topography, September 2018, Vol.31(5), pp.838-847 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-6792 ; PMID: 29500728 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10548-018-0641-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-temporal dynamics of gesture-speech integration: a simultaneous EEG-fMRI study

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sommer, Jens ; Gebhardt, Helge ; Nagels, Arne ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain structure & function, September 2018, Vol.223(7), pp.3073-3089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-2661 ; PMID: 29737415 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00429-018-1674-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kircher, Tilo
  2. He, Yf
  3. Steines, M.
  4. Straube, B.
  5. Nagels, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...