skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advertising Age xóa Tác giả/ người sáng tác: Ives, Nat xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RISE OF PROGRAMMATIC CREATES A BREEDING GROUND FOR FUZZY PRICING

Ives, Nat

Advertising Age, Mar 23, 2015, p.19

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLOODING THE MARKET

Ives, Nat ; Ives, Nat

Advertising Age, May 16, 2016, p.4

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ives, Nat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...