skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Baretzky, B. xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: grain boundary faceting–roughening phenomena

Straumal, B. ; Kogtenkova, O. ; Gornakova, A. ; Sursaeva, V. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.382-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9341-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface to the special section on high-temperature capillarity.(Htc2015)(Editorial)

Straumal, Boris ; Baretzky, Brigitte

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.1669(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9637-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...