skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2015 ACC/AHA/SCAI Focused Update on Primary Percutaneous Coronary Intervention for Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: An Update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention and the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction

Levine, Glenn N ; Bates, Eric R ; Blankenship, James C ; Bailey, Steven R ; Bittl, John A ; Cercek, Bojan ; Chambers, Charles E ; Ellis, Stephen G ; Guyton, Robert A ; Hollenberg, Steven M ; Khot, Umesh N ; Lange, Richard A ; Mauri, Laura ; Mehran, Roxana ; Moussa, Issam D ; Mukherjee, Debabrata ; Ting, Henry H ; O'Gara, Patrick T ; Kushner

Journal of the American College of Cardiology, 15 March 2016, Vol.67(10), pp.1235-1250 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 26498666 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

Journal of the American College of Cardiology, 16 June 2015, Vol.65(23), pp.2556-2563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.02.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

The Annals of Thoracic Surgery, May 2015, Vol.99(5), pp.1857-1864 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2014.12.088

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2015 ACC/AHA/SCAI Focused Update on Primary Percutaneous Coronary Intervention for Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction: An Update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention and the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions

Levine, Glenn N ; Bates, Eric R ; Blankenship, James C ; Bailey, Steven R ; Bittl, John A ; Cercek, Bojan ; Chambers, Charles E ; Ellis, Stephen G ; Guyton, Robert A ; Hollenberg, Steven M ; Khot, Umesh N ; Lange, Richard A ; Mauri, Laura ; Mehran, Roxana ; Moussa, Issam D ; Mukherjee, Debabrata ; Ting, Henry H ; O'Gara, Patrick T ; Kushner

Circulation, 15 March 2016, Vol.133(11), pp.1135-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 26490017 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIR.0000000000000336

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May 2015, Vol.149(5), pp.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2018 AATS/ACC/SCAI/STS Expert Consensus Systems of Care Document: Operator and Institutional Recommendations and Requirements for Transcatheter Aortic Valve Replacement

Bavaria, Joseph E ; Tommaso, Carl L ; Brindis, Ralph G ; Carroll, John D ; Deeb, G. Michael ; Feldman, Ted E ; Gleason, Thomas G ; Horlick, Eric M ; Kavinsky, Clifford J ; Kumbhani, Dharam J ; Miller, D. Craig ; Seals, A. Allen ; Shahian, David M ; Shemin, Richard J ; Sundt, Thoralf M ; Thourani, Vinod H

Journal of the American College of Cardiology, 29 January 2019, Vol.73(3), pp.340-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2018.07.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2018 AATS/ACC/SCAI/STS Expert Consensus Systems of Care Document: Operator and Institutional Recommendations and Requirements for Transcatheter Aortic Valve Replacement

Bavaria, Joseph E ; Tommaso, Carl L ; Brindis, Ralph G ; Carroll, John D ; Deeb, G. Michael ; Feldman, Ted E ; Gleason, Thomas G ; Horlick, Eric M ; Kavinsky, Clifford J ; Kumbhani, Dharam J ; Miller, D. Craig ; Seals, A. Allen ; Shahian, David M ; Shemin, Richard J ; Sundt, Thoralf M ; Thourani, Vinod H

The Annals of Thoracic Surgery, February 2019, Vol.107(2), pp.650-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2018.07.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tommaso, Carl L
  2. Miller, D Craig
  3. Mukherjee, Debabrata
  4. Miller, D. Craig
  5. Brindis, Ralph G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...