skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản X-Ray Diffraction xóa Tất cả các phiên bản 2015đến2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi.sub.1/3Co.sub.1/3Mn.sub.1/3O.sub.2 for lithium-ion batteries.(Energy Materials)

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), p.13596(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toughening mechanisms of low transformation temperature deposited metals with martensite–austenite dual phases

Wu, Shipin ; Wang, Dongpo ; Di, Xinjie ; Zhang, Zhi ; Feng, Zhongyuan ; Liu, Xiaoqian ; Li, Yezheng ; Meng, Xianqun

Journal of Materials Science, 11/1/2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1766-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective reinforcement of epoxy composites with hyperbranched liquid crystals grafted on microcrystalline cellulose fibers.(Original Paper)

Luo, Qiyun ; Li, Yuqi ; Pan, Lulu ; Song, Laifu ; Yang, Jin ; Wu, Lingyan ; Lu, Shaorong

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(19), p.8888(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0136-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ assembly of dispersed Ag nanoparticles on hierarchically porous organosilica microspheres for controllable reduction of 4-nitrophenol

Gao, Yongju ; Zhao, Songfang ; Zhang, Guoping ; Deng, Libo ; Li, Jinhui ; Sun, Rong ; Li, Liyi ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(9), pp.3399-3408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8898-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between grain orientation and carrier concentration of poly-crystalline [In.sub.2][O.sub.3] thin film grown by MOCVD

Hu, Ruiqin ; Pei, Yanli ; Chen, Zimin ; Yang, Jingchuan ; Lin, Jiayong ; Li, Ya ; Liang, Jun ; Fan, Bingfeng ; Wang, Gang

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1058(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8662-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Zhi
  2. Lin, Jiayong
  3. Liu, Xiaoqian
  4. Meng, Xianqun
  5. Song, Laifu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...