skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: 2015đến2017 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of stochastic resonance methods for improving laparoscopic surgery performance

Hoskins, Robert ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(10), pp.4214-4219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4730-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Evaluation of the Pattern Cutting and the Ligating Loop Virtual Laparoscopic Trainers

Chellali, Amine ; Ahn, Woojin ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Flinn, J. T ; Schwaitzberg, Steven D ; Jones, Daniel B ; De, Suvranu ; Cao, Caroline G. L

Surgical Endoscopy, 01 April 2015, Vol.29(4), pp.815--821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-014-3764-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and content validation of a Virtual Translumenal Endoscopic Surgery Trainer (VTEST™)

Dorozhkin, Denis ; Nemani, Arun ; Roberts, Kurt ; Ahn, Woojin ; Halic, Tansel ; Dargar, Saurabh ; Wang, Jinling ; Cao, Caroline ; Sankaranarayanan, Ganesh ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(12), pp.5529-5536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-4917-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a next generation virtual reality (Gen2-VR © ) surgical simulator

Sankaranarayanan, Ganesh ; Li, Baichun ; Manser, Kelly ; Jones, Stephanie ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2016, Vol.30(3), pp.979-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-015-4278-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OR fire virtual training simulator: design and face validity

Dorozhkin, Denis ; Olasky, Jaisa ; Jones, Daniel ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Stephanie ; Cao, Caroline ; Molina, Marcos ; Henriques, Steven ; Wang, Jinling ; Flinn, Jeff ; De, Suvranu

Surgical Endoscopy, 2017, Vol.31(9), pp.3527-3533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-016-5379-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Caroline G. L.
  2. De, Suvranu
  3. Cao, Caroline
  4. Cao, Caroline G L
  5. Sankaranarayanan, Ganesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...