skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Chủ đề: Electric Communication Technique xóa Năm xuất bản: 2015đến2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

복수 단말기와 서버를 이용한 내비게이션 목적지 설정 방법
NAVIGATION DESTINATION SETTING METHOD USING MULTIPLE DEVICES AND CENTER

Lee, Jeong Han ; Cho, Kang Lae

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

카드뷰를 이용하여 실내 위치 정보를 제공하는 서비스 시스템 및 방법
SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVDING INDOOR POSITION INFORMATION USING KARD VIEW

Shin, Ji Eun ; Lee, Seung Jun ; Kwon, Hyo Jin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수준측량 어플을 탑재한 스마트폰
smartphone Equipped with leveling app

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

입체적 실내경로 제공 장치, 시스템 및 그 방법
3-DIMENSIONAL INDOOR ROUTE PROVIDING APPARATUS, SYSTEM AND THE METHOD

Yoo, Jae Jun ; Lee, So Yeon ; Park, Sang Joon ; Park, Jong Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 서비스 제공 방법 및 장치
USER SERVICE PROVIDING METHOD AND APPARATUS THEREOF

Kim, Sung Il ; Park, Jung Man

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING INSTRUCTIONS IN AN INDOOR NAVIGATION ENVIRONMENT

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

위치 확정 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체
METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING POSITION

Pan Jun ; Qi Yuheng ; Jiang Dailin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING SAFE PASS SERVICE

Seong, Dong Su ; Lee, Keon Bae ; Park, Chan Jeong ; Park, Eun Sung ; Kim, Sang Min

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR MEASURING GYROSCOPE SENSOR ROTATION ANGLE

Park, Jong Won

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 디바이스들 대신 특정 환경들에 대해 환경 및 기준 데이터 리포트들을 생성하기 위한 기술들
TECHNIQUES FOR GENERATING ENVIRONMENT AND REFERENCE DATA REPORTS FOR PARTICULAR ENVIRONMENTS ON BEHALF OF MOBILE DEVICES

Edge Stephen William ; Wachter Andreas Klaus ; Garin Lionel Jaque ; Marshall Grant Alexander

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량의 내비게이션, 내비게이션 설정 방법 및 내비게이션 시스템
NAVIGATION METHOD OF SETTING NAVIGATION AND NAVIGATION SYSTEM OF VEHICLE

Hwang, Soon Hyeng

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동 단말기의 내비게이션 방법 및 그 장치
NAVIGATION METHOD OF MOBILE TERMINAL AND APPARATUS THEREOF

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

위치 확정 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체
METHOD APPARATUS PROGRAM AND RECORDING MEDIUM FOR DETERMINING POSITION

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동 경로의 생성, 관리 및 공유 방법과 그 장치
Method and apparatus for generating managing and sharing of moving path

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING INFORMATION ROUTE OF OBJECT

Chae, Jin Seok ; Park, Hee Min

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESS NETWORK NODE BASED BAROMETRIC REFERENCE PRESSURE NETWORK

Wachter Andreas Klaus ; Burroughs Kirk Allan ; Garin Lionel Jacques ; Edge Stephen William ; Wilson Bruce Everett ; Puig Carlos Manuel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FOURNITURE DE SERVICES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
실내 네비게이션 서비스 제공 방법 및 장치
INDOOR NAVIGATION SERVICE PROVIDING METHOD AND DEVICE

Park, Weongi ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jungmin ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Sechun ; Yoo, Jaewook ; Kim, Byung-Jo ; SIM, Byeong-Ryeol ; Cheong, Eun Yong ; Jung, Ildong

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.542  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Edge Stephen William
  2. Venkatraman Sai Pradeep
  3. Zhang Gengsheng
  4. Das Saumitra Mohan
  5. GAO Weihua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...