skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2015đến2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Bases for the Regulation of CO Binding in the Archaeal Protoglobin from Methanosarcina acetivorans

Lesley Tilleman ; Stefania Abbruzzetti ; Chiara Ciaccio ; Giampiero De Sanctis ; Marco Nardini ; Alessandra Pesce ; Filip Desmet ; Luc Moens ; Sabine Van Doorslaer ; Stefano Bruno ; Martino Bolognesi ; Paolo Ascenzi ; Massimo Coletta ; Cristiano Viappiani ; Sylvia Dewilde

PloS one, 01 January 2015, Vol.10(6), p.e0125959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0125959

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR Analysis of Imidazole Binding to Methanosarcina acetivorans Protoglobin.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; van Den Bosch, Martje ; Tilleman, Lesley ; Dewilde, Sylvia

Applied Magnetic Resonance, 2015, Vol.46(4), p.421(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0937-9347

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, Maria Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; Gonzalez, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, Vol.162, p.216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Doorslaer, Sabine
  2. Dewilde, Sylvia
  3. Tilleman, Lesley
  4. Ascenzi, Paolo
  5. Coletta, Massimo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...