skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Romanian xóa Năm xuất bản: Sau 2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Întoarcerea mitului. Ernst Jünger în România - Ernst Jünger si românii 1

Rubel, Alexander

Philologica Jassyensia, 2015, Vol.11(1), pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIGRATIA FORTEI DE MUNCA ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE. REDEFINIREA MEDIATICA A UNEI PROBLEME PUBLICE

Beciu, Camelia ; Lazar, Mirela

Revista Romana de Sociologie, 2014, Vol.25(3/4), pp.233-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna Nouă

Roşu, Răzvan

Philologica Jassyensia, 2018, Vol.14(2), pp.227-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18415377 ; E-ISSN: 22478353

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beciu, Camelia
  2. Rubel, Alexander
  3. Roşu, Răzvan
  4. Lazar, Mirela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...