skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarigil, Zeki xóa Năm xuất bản: Sau 2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the roots and dynamics of K urdish ethno‐nationalism in T urkey

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, July 2014, Vol.20(3), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-ethnic (In)tolerance between Turks and Kurds: Implications for Turkish Democratisation

Sarigil, Zeki ; Karakoc, Ekrem

South European Society and Politics, 03 April 2017, Vol.22(2), p.197-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-8746 ; E-ISSN: 1743-9612 ; DOI: 10.1080/13608746.2016.1164846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who supports secession? The determinants of secessionist attitudes among Turkey's Kurds

Sarigil, Zeki ; Karakoc, Ekrem

Nations and Nationalism, April 2016, Vol.22(2), pp.325-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Opinion and Attitude toward the Military and Democratic Consolidation in Turkey

Sarigil, Zeki

Armed Forces & Society, April 2015, Vol.41(2), pp.282-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-327X ; E-ISSN: 1556-0848 ; DOI: 10.1177/0095327X13504573

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Military: Principal or Agent?

Sarigil, Zeki

Armed Forces & Society, January 2014, Vol.40(1), pp.168-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-327X ; E-ISSN: 1556-0848 ; DOI: 10.1177/0095327X12442309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarigil, Zeki
  2. Sarigil, Z
  3. Karakoc, Ekrem
  4. Karakoc, E.
  5. Fazlioglu, Omer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...