skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Năm xuất bản: Sau 2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative public diplomacy: Message strategies of countries in transition

White, Candace ; Radic, Danijela

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990–2014

Vanc, Antoaneta M. ; Fitzpatrick, Kathy R.

Public Relations Review, September 2016, Vol.42(3), pp.432-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Catalan culture in a global society

Johnson, Melissa A. ; Cester, Xavier

Public Relations Review, December 2015, Vol.41(5), pp.809-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, Candace
  2. Radic, Danijela
  3. Vanc, Antoaneta M.
  4. White, C
  5. Cester, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...