skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Năm xuất bản: 2014đến2018 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering transparency requirements: A modelling and analysis framework

Hosseini, Mahmood ; Shahri, Alimohammad ; Phalp, Keith ; Ali, Raian

Information Systems, May 2018, Vol.74, pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2017.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What stakeholders will or will not say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews

Burnay, Corentin ; Jureta, Ivan J ; Faulkner, Stéphane

Information Systems, December 2014, Vol.46, pp.61-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GoBIS: An integrated framework to analyse the goal and business process perspectives in information systems

Ruiz, Marcela ; Costal, Dolors ; España, Sergio ; Franch, Xavier ; Pastor, Óscar

Information Systems, October 2015, Vol.53, pp.330-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2015.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jureta, Ivan J
  2. Ruiz, Marcela
  3. Costal, D.
  4. Pastor, Óscar
  5. Costal, Dolors

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...