skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan’s significance for Russia in the 21st Century: Interests, Perceptions and Perspectives

Sangar Kaneshko

Politics in Central Europe, 01 April 2016, Vol.12(1), pp.59-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-3422 ; DOI: 10.1515/pce-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Consequences of the Bundeswehr Mission in Afghanistan for German Military Engagement Abroad

Pavel Dvořák

Vojenské rozhledy, 01 February 2016, Vol.25(1), pp.24-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995 ; DOI: 10.3849/1210-3292.25.2016.01.024-043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Důsledky mise Bundeswehru v Afghánistánu pro vojenskou angažovanost Německa v zahr

Dvořák, Pavel

Vojenské rozhledy, 2016, Vol.25(1), pp.24-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategická komunikace v protipovstaleckých operacích NATO

Divišová, Vendula

Obrana a strategie, 2014, Vol.14(2), pp.105-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-6463 ; E-ISSN: 1802-7199

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Počátky sovětské politiky vůči Afghánistánu v období let 1917 až 1919

Novak, Petr

Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia, 2014, Vol.XIV(1-2), pp.11-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-4449 ; E-ISSN: 2336-3231

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Policejní mise EU v Afghánistánu smíšené výsledky.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policejní mise EU v Afghánistánu smíšené výsledky.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2496-5 ; Series ISSN: 1977-5628 ; DOI: 10.2865/416153

Toàn văn sẵn có

8
Policejní mise EU v Afghánistánu : smíšené výsledky.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policejní mise EU v Afghánistánu : smíšené výsledky.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2474-3 ; Series ISSN: 1831-0788 ; DOI: 10.2865/349636

Toàn văn sẵn có

9
Policejní mise EU v Afghánistánu smíšené výsledky.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policejní mise EU v Afghánistánu smíšené výsledky.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2486-6 ; Series ISSN: 1977-5628 ; DOI: 10.2865/2551

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze, nebo ideály?

Laštovková, Jitka ; Bernardová, Kateřina

Vojenské rozhledy, 2014, Vol.23(4), pp.40-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-3292 ; E-ISSN: 2336-2995

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Court of Auditors
  2. Dvořák, Pavel
  3. Divišová, Vendula
  4. Sangar, Kaneshko
  5. Laštovková, Jitka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...