skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering in software product line engineering

Insfran, Emilio ; Chastek, Gary ; Donohoe, Patrick ; Prado Leite, Julio

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.331-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0189-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using popular social network sites to support requirements elicitation, prioritization and negotiation

Seyff, Norbert ; Todoran, Irina ; Caluser, Kevin ; Singer, Leif ; Glinz, Martin

Journal of Internet Services and Applications, 2015, Vol.6(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1186/s13174-015-0021-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAZOP-based identification of events in use cases

Jurkiewicz, Jakub ; Nawrocki, Jerzy ; Ochodek, Mirosław ; Głowacki, Tomasz

Empirical Software Engineering, 2015, Vol.20(1), pp.82-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-013-9277-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...