skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Alain Chiron xóa Năm xuất bản: 2014đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Didier Daeninckx, La Prisonnière du djebel

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jean-David Moravan, Frédérique Voulyzé et Rey Macutay, Jaurès

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2014, Vol.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christophe Léon, Dernier métro

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daniel Mativat, Le foulard rouge

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2014, Vol.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bertrand Solet, En Algérie lointain

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahmed Kalouaz, Les fantômes d’octobre : 17 octobre 1961

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gérard Streiff, La Guerre d'Algérie : discours et textes officiels

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corinne Maier et Anne Simon, Marx

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 October 2014, Vol.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Plocienack, Le Naufragé de Kabylie : novembre 1962

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gérard Streiff, Ben Bella et la libération de l’Algérie

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pierre Davy, Oran 62 : la rupture

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hubert Zakine, L’Opération plume Sergent-Major : Alger 1939-1942

Alain Chiron

Cahiers d’histoire, 01 January 2014, Vol.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1271-6669 ; E-ISSN: 2102-5916

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alain Chiron

theo chủ đề:

  1. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...