skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR analysis of cyanide complexes of wild-type human neuroglobin and mutants in comparison to horse heart myoglobin

Van Doorslaer, Sabine ; Trandafir, Florin ; Harmer, Jeffrey R. ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Biophysical Chemistry, June, 2014, Vol.190-191, p.8(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4622

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Doorslaer, Sabine
  2. Harmer, Jeffrey R.
  3. Trandafir, Florin
  4. Moens, Luc
  5. Dewilde, Sylvia

theo chủ đề:

  1. Myoglobin
  2. Proteins
  3. Cyanides

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...