skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2013, Vol.116(6), p.666(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of (R)-1,3-butanediol production by engineered Escherichia coli.(Report)

Kataoka, Naoya ; Vangnai, Alisa S. ; Tajima, Takahisa ; Nakashimada, Yutaka ; Kato, Junichi

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2013, Vol.115(5), p.475(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of carbon source and variable nitrogen conditions on bacterial biosynthesis of polyhydroxyalkanoates: Evidence of an atypical metabolism in Bacillus megaterium DSM 509

Shahid, Salma ; Mosrati, Ridha ; Ledauphin, Jerome ; Amiel, Caroline ; Fontaine, Paul ; Gaillard, Jean-Luc ; Corroler, David; Corroler, David (Editor)

Journal of Bioscience and Bioengineering, September 2013, Vol.116(3), pp.302-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.02.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles of mitochondrial fragmentation and reactive oxygen species in mitochondrial dysfunction and myocardial insulin resistance

Watanabe, Tomoyuki ; Saotome, Masao ; Nobuhara, Mamoru ; Sakamoto, Atsushi ; Urushida, Tsuyoshi ; Katoh, Hideki ; Satoh, Hiroshi ; Funaki, Makoto ; Hayashi, Hideharu

Experimental Cell Research, 01 May 2014, Vol.323(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2014.02.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by [beta]-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.668(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nobuhara, Mamoru
  2. Sakamoto, Atsushi
  3. Hayashi, Hideharu
  4. Katoh, Hideki
  5. Kataoka, Naoya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...