skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Năm xuất bản: 2013đến2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization & Galaxy Formation Simulation I: The dynamical lives of high redshift galaxies

Poole, Gregory B. ; Angel, Paul W. ; Mutch, Simon J. ; Power, Chris ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, Stuart B.

Arxiv ID: 1512.00559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages Reionization & Galaxy Formation Simulation II: Spin and concentration parameters for dark matter haloes during the Epoch of Reionization

Angel, Paul ; Poole, Gregory ; Ludlow, Aaron ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the intergalactic medium cause a rapid drop in Lyman alpha emission at z>6?

Mesinger, Andrei ; Aykutalp, Aycin ; Vanzella, Eros ; Pentericci, Laura ; Ferrara, Andrea ; Dijkstra, Mark; Dijkstra, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation - III. Modelling galaxy formation and the epoch of reionization

Mutch, Simon J. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Angel, Paul W. ; Duffy, Alan R. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

MNRAS (October 11, 2016) 462 (1): 250-276 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1512.00562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early galaxy formation in warm dark matter cosmologies

Dayal, Pratika ; Mesinger, Andrei ; Pacucci, Fabio; Pacucci, Fabio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 7, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/806/1/67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the temperature of the intergalactic medium at z=8.4 with 21-cm observations

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei ; Pober, Jonathan C.

Arxiv ID: 1509.02158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPER-64 Constraints On Reionization II: The Temperature Of The z=8.4 Intergalactic Medium

Pober, Jonathan C. ; Ali, Zaki S. ; Parsons, Aaron R. ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E. ; Bernardi, Gianni ; Bradley, Richard F. ; Carilli, Chris L. ; Cheng, Carina ; Deboer, David R. ; Dexter, Matthew R. ; Furlanetto, Steven R. ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Jacobs, Daniel C. ; Klima, Patricia J. ; Kohn, Saul A. ; Liu, Adrian ; Macmahon, David H. E. ; Maree, Matthys ; Mesinger, Andrei ; Moore, David F. ; Razavi-Ghods, Nima ; Stefan, Irina I. ; Walbrugh, William P. ; Walker, Andre ; Zheng, Haoxuan

Arxiv ID: 1503.00045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reionization and Beyond: detecting the peaks of the cosmological 21cm signal

Mesinger, Andrei ; Ewall-Wice, Aaron ; Hewitt, Jacqueline

Arxiv ID: 1310.0465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does radiative feedback from a UV background impact reionization?

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1301.6781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization & galaxy formation simulation IV: UV luminosity functions of high-redshift galaxies

Liu, Chuanwu ; Mutch, Simon J. ; Angel, P. W. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Arxiv ID: 1512.00563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21CMMC: an MCMC analysis tool enabling astrophysical parameter studies of the cosmic 21 cm signal

Greig, Bradley ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1501.06576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhomogeneous recombinations during cosmic reionization

Sobacchi, Emanuele ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1402.2298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-numeric simulations of helium reionization and the fluctuating radiation background

Dixon, Keri L. ; Furlanetto, Steven R. ; Mesinger, Andrei

Arxiv ID: 1306.1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (12)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesinger, Andrei
  2. Mesinger, A
  3. Poole, Gregory
  4. Duffy, Alan
  5. Geil, Paul M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...