skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Tác giả/ người sáng tác: Onu xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Industrial Statistics in Arab Countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Statistics in Arab Countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Bulletin of Industrial Statistics in the Arab Region, Bulletin of Industrial Statistics for Arab Countries 2004-2010: Seventh Issue, pp.21-214

Series E-ISSN: 2411-9881 ; E-ISBN: 9789210558259 ; E-ISBN: 9210558251 ; DOI: 10.18356/1afae47e-en-ar

Toàn văn không sẵn có

2
Foreign trade
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign trade

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

Statistical Abstract of the Arab Region, Statistical Abstract of the Arab Region, Issue No. 32, pp.215-252

Series E-ISSN: 2412-1029 ; E-ISBN: 9789210560535 ; E-ISBN: 9210560531 ; DOI: 10.18356/3e06f142-en-ar

Toàn văn không sẵn có

3
Foreign trade
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign trade

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

National Accounts Studies of the Arab Region, National Accounts Studies of the Arab Region, bulletin no. 33, pp.237-276

Series E-ISSN: 2412-1959 ; E-ISBN: 9789210565493 ; E-ISBN: 9210565495 ; DOI: 10.18356/ac227dc8-en-ar

Toàn văn không sẵn có

4
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue no. 22, pp.53-80

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210565509 ; E-ISBN: 9210565509 ; DOI: 10.18356/7abbda50-en-ar

Toàn văn không sẵn có

5
Intraregional trade of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intraregional trade of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue No. 21, pp.39-65

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210560269 ; E-ISBN: 9210560264 ; DOI: 10.18356/dd20ab56-en-ar

Toàn văn không sẵn có

6
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue No. 21, pp.1-37

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210560269 ; E-ISBN: 9210560264 ; DOI: 10.18356/5de334b5-en-ar

Toàn văn không sẵn có

7
Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summary of the external trade statistics of ESCWA member countries

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

External Trade Bulletin of the Arab Region, External Trade Bulletin of the Arab Region, Issue no. 22, pp.1-52

Series E-ISSN: 2412-1886 ; E-ISBN: 9789210565509 ; E-ISBN: 9210565509 ; DOI: 10.18356/dbf24891-en-ar

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. UN
  2. Onu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...