skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pfleging, Bastian xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ubiquitous Connectivity in the Mountains: Enhancing the Ski Experience
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Connectivity in the Mountains: Enhancing the Ski Experience

Pfleging, Bastian ; Schmidt, Albrecht ; Michahelles, Florian

IEEE Pervasive Computing, 04/2013, Vol.12(2), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2013.38

Toàn văn không sẵn có

2
From Photography to Ubiquitous Capture Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Photography to Ubiquitous Capture Systems

Schmidt, Albrecht ; Pfleging, Bastian ; Holz, Christian ; Holmquist, Lars Erik

IEEE Pervasive Computing, 01/2014, Vol.13(1), pp.10-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2014.8

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring user expectations for context and road video sharing while calling and driving

Pfleging, Bastian ; Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 28 October 2013, pp.132-139

ISBN: 9781450324786 ; ISBN: 1450324789 ; DOI: 10.1145/2516540.2516547

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data set of real world driving to assess driver workload

Schneegass, Stefan ; Pfleging, Bastian ; Broy, Nora ; Heinrich, Frederik ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 28 October 2013, pp.150-157

ISBN: 9781450324786 ; ISBN: 1450324789 ; DOI: 10.1145/2516540.2516561

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of subliminal cueing on visual search tasks

Pfleging, Bastian ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht ; Rau, Dominique ; Reitschuster, Bastian

CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 27 April 2013, pp.1269-1274

ISBN: 9781450319522 ; ISBN: 1450319521 ; DOI: 10.1145/2468356.2468583

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing indoor location of objects on wearable computers with head-mounted displays

Funk, Markus ; Boldt, Robin ; Pfleging, Bastian ; Pfeiffer, Max ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th Augmented Human International Conference, 07 March 2014, pp.1-4

ISBN: 9781450327619 ; ISBN: 1450327613 ; DOI: 10.1145/2582051.2582069

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A long-term field study on the adoption of smartphones by children in panama

Valderrama Bahamóndez, Elba Del Carmen ; Pfleging, Bastian ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 16th international conference on human-computer interaction with mobile devices & services, 23 September 2014, pp.163-172

ISBN: 9781450330046 ; ISBN: 1450330045 ; DOI: 10.1145/2628363.2628403

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pfleging, Bastian
  2. Schmidt, A
  3. Pfleging, B
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Henze, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...