skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Năm xuất bản: 2013đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
User Interfaces for the SPIRAL2 Machine Protection System
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for the SPIRAL2 Machine Protection System

Philippe, L ; Gillette, P ; Normand, G

Toàn văn không sẵn có

2
The Good, the Bad and the Hacked: Creative Coding on Objects
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Good, the Bad and the Hacked: Creative Coding on Objects

Gervais, Renaud ; Laviole, Jérémy ; Marzo, Asier ; Hachet, Martin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of a New Date/Time Standard in Digital Library Metadata

Tarver, Hannah; Texas Digital Library

Toàn văn sẵn có

4
Predictive Usability Evaluation: Aligning HCI and Software Engineering Practices
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive Usability Evaluation: Aligning HCI and Software Engineering Practices

Marçal de Oliveira, Káthia ; Sophie, Lepreux ; Kolski, Christophe ; Seffah, Ahmed

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Highway-Runoff Databas (HRDB): A data warehouse and preprocessor for the Stochastic Empirical Loading and Dilution Model (SELDM)

Granato, Greg

Toàn văn sẵn có

6
The Flexible Audio Source Separation Toolbox Version 2.0
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Flexible Audio Source Separation Toolbox Version 2.0

Salaün, Yann ; Vincent, Emmanuel ; Bertin, Nancy ; Souviraà-Labastie, Nathan ; Jaureguiberry, Xabier ; Tran, Dung T ; Bimbot, Frédéric

Toàn văn sẵn có

7
CRionScan : A stand-alone real time controller designed to perform ion beam imaging, dose controlled irradiation and proton beam writing
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRionScan : A stand-alone real time controller designed to perform ion beam imaging, dose controlled irradiation and proton beam writing

Daudin, L ; Barberet, Ph ; Serani, L ; Moretto, Ph

ISSN: 0168-583X ; E-ISSN: 1872-9584 ; DOI: 10.1016/j.nimb.2012.11.041

Toàn văn không sẵn có

8
Geant4 application in a web browser
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 application in a web browser

Garnier, L

DOI: 10.1088/1742-6596/513/6/062016

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SRH-2D (Sedimentation and River Hydraulics - 2D River Flow Modeling

Hogan, Scott

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

WMS and the HY12 Stormwater Model Interface

Jones, Eric ; Smemoe, Chris

Toàn văn sẵn có

11
Boosting QAKiS with multimedia answer visualization
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boosting QAKiS with multimedia answer visualization

Cabrio, Elena ; Sachidananda, Vivek ; Troncy, Raphael

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marçal de Oliveira, Káthia
  2. Serani, L
  3. Laviole, Jérémy
  4. Salaün, Yann
  5. Sophie, Lepreux

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...