skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 2013đến2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing rumination in response to illness: the development and validation of the Multidimensional Rumination In Illness Scale (MRIS).(Report)

Soo, H. ; Sherman, K. A. ; Kangas, M.

Journal of Behavioral Medicine, August, 2014, Vol.37(4), p.793(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7715 ; DOI: 10.1007/s10865-013-9531-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kangas
  2. Sherman, K A
  3. Sherman, K. A.
  4. Soo
  5. Soo, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...