skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Năm xuất bản: 2013đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering in software product line engineering

Insfrán Pelozo, César Emilio ; Chastek, Gary ; Donohoe, Patrick ; Sampaio Do Prado Leite, Julio César; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació

ISSN: 0947-3602 ; DOI: 10.1007/s00766-013-0189-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements engineering within a large-scale security-oriented research project: lessons learned

Gürses, Seda ; Seguran, Magali ; Zannone, Nicola

Requirements Engineering, 2013, Vol.18(1), pp.43-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0139-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gürses, Seda
  2. Insfran, Emilio
  3. Seguran, M
  4. Chastek, Gary
  5. Department of Mathematics and Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...