skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2013đến2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data generation and representation method for 3D video conferencing using programming by demonstration

Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

Multimedia Tools and Applications, 2013, Vol.67(1), pp.71-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0941-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis of Air Flows for Korean Traditional House

Kim, Jaewon ; Cho, Kyungeun ; Ahn, Eunyoung

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.73(2), pp.219-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1232-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Q-learning Reward Propagation Method for Reducing the Transmission Power of Sensor Nodes in Wireless Sensor Networks

Sung, Yunsick ; Ahn, Eunyoung ; Cho, Kyungeun

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.73(2), pp.257-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1235-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Optimal Spatial Groups for Maximum Coverage in Ubiquitous Sensor Network by Using Clustering Algorithms

Fong, Simon ; Ip, Weng Fai ; Liu, Elaine ; Cho, Kyungeun; Mohammed, Sabah

International Journal of Distributed Sensor Networks, 2013, Vol.2013, 20 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1550-1329 ; E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1155/2013/763027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Robot Interaction Learning Using Demonstration-Based Learning and Q-Learning in a Pervasive Sensing Environment

Sung, Yunsick ; Cho, Seoungjae ; Um, Kyhyun ; Jeong, Young-Sik ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

International Journal of Distributed Sensor Networks, 24 November 2013, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1155/2013/782043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K
  2. Cho, Kyungeun
  3. Sung, Yunsick
  4. Sung, Y.
  5. Kyungeun Cho

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...