skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Birbaumer, Niels xóa Tất cả các phiên bản Sau 2011 xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroadaptive technology enables implicit cursor control based on medial prefrontal cortex activity

Zander, Thorsten O ; Krol, Laurens R ; Birbaumer, Niels P ; Gramann, Klaus

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 December 2016, Vol.113(52), pp.14898-14903 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27956633 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1605155114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer interface and semantic classical conditioning of communication in paralysis

De Massari, Daniele ; Matuz, Tamara ; Furdea, Adrian ; Ruf, Carolin A ; Halder, Sebastian ; Birbaumer, Niels

Biological psychology, February 2013, Vol.92(2), pp.267-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6246 ; PMID: 23153708 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2012.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability and Workload of Access Technology for People With Severe Motor Impairment: A Comparison of Brain-Computer Interfacing and Eye Tracking

Pasqualotto, Emanuele ; Matuz, Tamara ; Federici, Stefano ; Ruf, Carolin A ; Bartl, Mathias ; Olivetti Belardinelli, Marta ; Birbaumer, Niels ; Halder, Sebastian

Neurorehabilitation and Neural Repair, November 2015, Vol.29(10), pp.950-957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-9683 ; E-ISSN: 1552-6844 ; DOI: 10.1177/1545968315575611

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birbaumer, Niels
  2. Ruf, Carolin A.
  3. Matuz, Tamara
  4. Halder, Sebastian
  5. Krol, Laurens R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...