skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Melin, Patricia xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Castillo, Oscar; Melin, Patricia; Pedrycz, Witold

9783540708117; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29987

Truy cập trực tuyến

2
Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing Intelligent Systems

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783319051697 ; ISBN: 3319051695 ; E-ISBN: 9783319051703 ; E-ISBN: 3319051709 ; DOI: 10.1007/978-3-319-05170-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, Oscar
  2. Melin, Patricia
  3. Pedrycz, Witold
  4. Kacprzyk, Janusz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...