skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutantes and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Montemurro, Beth

Gender & Society, Feb, 2014, Vol.28(1), p.163-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutante and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Espiritu, Yen Le

The American Journal of Sociology, May, 2014, Vol.119(6), p.1763(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dana Bittnerová (Ed.). Etnické komunity: Romové

Martonyik, Juraj

Človek a spoločnosť, 2018, Vol.21(1), pp.62-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-3608 ; E-ISSN: 1335-3608

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Conflict and Harmony: Tourism in China's Multi-Ethnic Communities.(Book review)

ProtoView, 2016

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global migration and ethnic communities; studies of Asia and South America.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, August, 2012

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yen Le Espiritu
  2. Montemurro, Beth
  3. Martonyik, Juraj
  4. Espiritu, Yen Le
  5. Le Espiritu, Yen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...