skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Sketchiness as a Visual Variable for the Depiction of Qualitative Uncertainty

Boukhelifa, Nadia ; Bezerianos, Anastasia ; Isenberg, Tobias ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01 December 2012, Vol.18(12), pp.2769-2778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.220

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effect of Visualizations on Bayesian Reasoning Through Crowdsourcing

Micallef, Luana ; Dragicevic, Pierre ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14 October 2012, Vol.18(12), pp.2536-2545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.199

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoccerStories: A Kick-off for Visual Soccer Analysis

Perin, Charles ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 October 2013, Vol.19(12), pp.2506-2515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.192

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GraphDiaries: Animated Transitions and Temporal Navigation for Dynamic Networks

Bach, Benjamin ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, May 2014, Vol.20(5), pp.740-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.254

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 December 2013, Vol.19(12), pp.2446-2455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-Image Visualization for Large Viewing Environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2013, Vol.19(12), pp.2346--2355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fekete, Jean-Daniel
  2. Fekete, J.-D.
  3. Fekete, J
  4. Vuillemot, Romain
  5. Bezerianos, Anastasia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...